Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden vanaf 11/03/2023
Willems CV BV,

Esdoornstraat 3/A000 , 8000 Brugge.
BTW:BE 0549.831.236

 1. Bij ondertekening van het interventieformulier, de offerte, raming, werk- of bestelbon verklaart de klant kennis genomen te hebben van de algemene voorwaarden en verklaart hij zich uitdrukkelijk akkoord met de inhoud ervan.
 2. Behalve bijzondere voorwaarden, vermeld op de voorzijde van de factuur of van de bestelbon (offerte/raming) en ondertekend voor akkoord door de klant, zijn enkel en bij uitsluiting van elke andere, de voorwaarden van toepassing dewelke hieronder zijn vermeld. Onze voorwaarden zijn steeds prioritair aan eventuele voorwaarden die de klant zelf voorziet in zijn/haar bestelbon of eender welk document.
 3. Een voor akkoord ondertekende offerte, raming of werkorder is bindend voor beide partijen en telt dusdanig als bestelbon.
 4. Interventieaanvragen dienen schriftelijk te gebeuren per fax of per mail. Uitzonderlijk worden telefonische afspraken aanvaard. Bij aanvraag voor onderhoud, keuring of herstel word steeds gevraagd om het merk, type, serienummer en bouwjaar van het toestel te vermelden op de aanvraag. Bij aanvragen voor herstellingen ook een beschrijving van de symptomen en/of foutmelding die voorkomen. Onvolledige aanvragen kunnen leiden tot extra kosten.
 5. De facturatie word steeds gericht naar de aanvrager (= de persoon die de aanvraag verricht per telefoon, post, fax, mail). Door opgave van zijn/haar emailadres verklaart de aanvrager zich akkoord dat de planning, facturatie en attestatie per e-mail verloopt. Men dient Willems CV in kennis te stellen indien het contact-emailadres of Gsm-nr. veranderd. Indien door de klant geen mail of sms ontvangen werd, omdat het door ons gekende emailadres of gsm-nummer buiten gebruik werd gesteld is artikel 18 van toepassing in geval wij ter plaatse komen inzake gepland onderhoud, herstel of eender welke interventie.
 6. De bestekken en prijsoffertes/ramingen zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen, materialen en diensten. Indien deze wijzigingen ondergaan onafhankelijk van de wil van de aannemer, behoudt deze zich het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen. De klant heeft het recht om binnen de acht dagen nadat hij van deze prijswijziging is op de hoogte gebracht, de overeenkomst op te zeggen.
 7. Bij onderhoud kunnen extra kosten aangerekend worden voor ketels waarbij abnormale vervuiling vastgesteld word of waarvan geen voorgaand attest kan worden voorgelegd.
 8. De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend tenzij aldus uitdrukkelijk tussen partijen overeengekomen. Vertraging in de uitvoering kan nooit aanleiding zijn tot boete, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 9. Herstellingen hebben steeds voorrang op onderhoud waardoor elke aanvraag en afspraak voor onderhoud opgeschort word tot een nader te bepalen datum. Het tijdstip voor plaatsing van de bestelde goederen en/of diensten gebeuren in onderling overleg maar zijn steeds afhankelijk van onze beschikbaarheid en de beschikbaarheid van de goederen.
 10. Klachten inzake de conformiteit of de zichtbare gebreken betreffende de uitgevoerde werken en de geleverde materialen moeten ons toekomen binnen de acht dagen na de beëindiging der werkzaamheden resp. de levering en plaatsing der materialen.
 11. Het protest tegen de factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de acht dagen na de factuurdatum waarbij de poststempel als bewijs zal dienen. Men wordt verzocht steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden.
 12. Annulatie
  1. In geval van annulering van de bestelling van goederen is de klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 15% van de waarde van de bestelling, met een minimum van € 150,00 en dit onder uitdrukkelijk voorbehoud van de mogelijkheid voor de aannemer om een hogere schadevergoeding te eisen. Deze vergoeding dient eventueel vermeerderd te worden met de vergoeding vermeld onder alinea 12.c. Wordt de overeenkomst geannuleerd door de aannemer, zal deze, behoudens overmacht wegens onbeschikbaarheid van de bestelde goederen, een gelijke vergoeding verschuldigd zijn aan de klant. Minstens zal een vergelijkbare offerte voorgesteld worden.
  2. In geval van annulering van een reeds gepland onderhoud, interventie voor herstel of een keuring is kosteloze annulatie enkel mogelijk indien dit schriftelijk gebeurd per mail, fax of brief en de annulatie ons toekomt ten laatste 2 werkdagen voor de uitvoeringsdatum. In elk ander geval is een schadevergoeding ten belope van minimum € 60,00 per voorziene onderhoud, interventie voor herstel of keuring verschuldigd eventueel te vermeerderen met de schadevergoeding vermeld onder alinea 12.a. van deze Algemene Voorwaarden.
  3. Annulatie van een geplande interventie voor installatie van een nieuw toestel kan kosteloos geannuleerd worden indien de annulatie ons ten laatste 15 werkdagen voor de voorziene plaatsing toekomt. Annulatie kan zowel per post, mail of fax gebeuren. In elk ander geval is een schadevergoeding ten belope van minimum € 400,00 verschuldigd, te vermeerderen met de schadevergoeding bedoeld onder alinea 12.a. van deze Algemene Voorwaarden. De uiterste betalingstermijn van onze facturen bedraagt steeds 15 dagen na de factuurdatum tenzij dit uitdrukkelijk anders vermeld word op de factuur.
 13. Bij niet betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlrente verschuldigd, gelijk aan 10%. Van rechtswege en zonder dat daartoe een voorafgaande ingebrekestelling nodig is, is een forfaitaire vergoeding van 10% op de niet betaalde bedragen verschuldigd met een minimum van € 125,00 boven alle intresten en welkdanige kosten, inningskosten of gerechtskosten en waarbij de klant alle door ons gemaakte kosten voor invordering voor zijn rekening neemt. Hieronder zijn ook alle deurwaarderskosten en alle advocatenkosten vervat.
 14. Niet-betaling van een factuur of een deel ervan op de vervaldag maakt de betaling van alle andere verschuldigde bedragen onmiddellijk opeisbaar en laat ons toe om verdere leveringen, prestaties en diensten stop te zetten.
 15. Bij niet-betaling behouden wij ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.
 16. De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot na volledige betaling ervan. Wij behouden ons het recht om bij niet-betaling binnen de uiterste betalingstermijn de geleverde goederen terug te eisen en indien nodig met of zonder tussenkomst van de gerechtelijke macht terug te halen. Hierbij worden alle gemaakte kosten om onze goederen terug in bezit te krijgen aangerekend en zijn deze kosten ten allen tijde ten laste van de klant.
 17. Garantie word steeds bepaald door de fabrikant.
 18. De klant voorziet op het afgesproken tijdstip dat er toegang verzekerd is tot de nodige ruimte waar de werkzaamheden dienen volbracht te worden en tevens dat er voldoende ruimte vrijgemaakt is om de nodige werkzaamheden/controles te kunnen uitvoeren. Niet bereikbaarheid resulteert in niet-uitvoering waarbij steeds een forfaitaire kost aangerekend word van € 60,00 + voorrijkosten.
 19. Prijs voor interventie: per begonnen interventie word 1 werkuur aangerekend à € 50,00 forfaitair. Nadien word de werktijd aangerekend per begonnen 30 minuten.
 20. Techniekers van Willems CV verplaatsen geen goederen die, hetzij geheel of gedeeltelijk de toegang tot de werkruimte beletten, of een goede uitvoering ervan belemmeren. Indien in uitzonderlijke gevallen de technieker toch goederen zal verplaatsen word de nodige tijd hiervoor aangerekend in regie à € 50,00/uur. Schade aan door ons verplaatste goederen zijn nooit ten onze laste. Schade aan goederen ten gevolge van werkzaamheden, waarbij deze goederen die een goede uitvoering van onze werkzaamheden beletten, door de klant niet verplaatst werden, is nooit ten onze laste.
 21. Er word steeds gevraagd dat er bij elke interventie door ons of onze werknemers minstens iemand aanwezig is om de toegang tot de werkruimte te voorzien en de nodige documenten te ondertekenen. Indien u verkiest om niet aanwezig te zijn, verklaart u zich akkoord met de conclusies en uitgevoerde werken van ons en onze werknemers. Indien u niet aanwezig bent om de documenten te ondertekenen kunnen bijkomende administratiekosten in rekening gebracht worden.
 22. Parkeerkosten worden doorgerekend.
 23. Voorrijkosten worden aangerekend per klant € 0,60 per km heen en terug tot de maatschappelijke zetel of à 50,00 €/uur reistijd.
 24. Alle geschillen behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbank van het rechtsgebied waar de zetel van onze firma gevestigd is.